Smolec, dn. 28.12.2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Polonia Music Art za rok 2016

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291)

A. DANE REJESTRACYJNE

 1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Polonia Music Art , ul. Porzeczkowa 9, 55-080 Smolec
 2. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym: 15.11.2016 r.
 3. Numer KRS: 0000646955
 4. Numer Regon: 365864798
 5. Numer NIP: 8961556151
 6. Okres sprawozdawczy obejmuje czas: od 16.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
 7. Skład Zarządu Fundacji Polonia Music Art :
  • Jarosław Pietrzak – Prezes Zarządu
  • Julita Przybylska-Nowak – członek Zarządu
  • Maciej Kieres – członek Zarządu
 8. Strona internetowa: www.poloniamusicart.com
 9. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje: Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

B. CELE STATUTOWE FUNDACJI:

§7. Statutu Fundacji Polonia Music Art

Celem Fundacji jest wspieranie, upowszechnianie, inicjowanie i wdrażanie działań w następujących obszarach:

 1. muzyka, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich kompozytorów emigracyjnych;
 2. kultura i sztuka w edukacji i wychowaniu;
 3. wyrównywania szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki;
 4. wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
 5. wspierania rozwoju osobowości artystycznych;
 6. promowania idei integracji młodzieży różnych kultur i pochodzenia;
 7. promowania przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

C. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI:

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem koncertów, festiwali, spektakli, konkursów muzycznych, wystaw, pokazów filmowych, happeningów etc.;
 2. realizowanie nagrań muzycznych, promowanie solistów i zespołów muzycznych;
 3. realizowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej;
 4. inną działalność wydawniczą oraz informacyjną;
 5. rozwijanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych form komunikacji i nowych mediów, w tym przy użyciu współczesnych narzędzi komunikacji, aplikacji, mediów społecznościowych etc.;
 6. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do wsparcia w obszarach wskazanych w §7;
 7. udzielanie stypendiów;
 8. wspieranie i organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, targów etc., których celem jest rozwój obszarów wymienionych w §7;
 9. organizowanie badań, konferencji, spotkań i dyskusji w obszarach objętych działalnością Fundacji;
 10. upowszechnianie informacji, wiedzy i osiągnięć z zakresu obszarów wymienionych w §7;
 11. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej i organami międzynarodowymi, a także organizacjami formalnymi i nieformalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w celu wspierania i rozwoju obszarów wymienionych w §7;
 12. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 13. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji, instytucji i placówek działających w obszarach wymienionych w §7;
 14. zbieranie środków potrzebnych na realizację celu Fundacji;
 15. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 16. cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Decyzję o zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.

D. REALIZOWANE PROJEKTY

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała żadnych projektów.

E. UCHWAŁY

Na wniosek Prezesa Fundacji podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji Polonia Music Art
 • w sprawie powołania Zarządu Fundacji Polonia Music Art
 • w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 i 2017

F. PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody wyłącznie z tytułu darowizny Fundatora na konto Fundacji w banku PKO BP. Kwota otrzymanych środków w okresie od 16.11.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosła: 500,00 zł.

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie poniosła żadnych kosztów administracyjnych oraz związanych z działalnością statutową.

G. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIACH I SYTUACJI FINANSOWEJ

 • Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły w roku 2016.
 • W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników.
 • Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 • Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
 • W okresie sprawozdawczym Fundacja Polonia Music Art posiadała rachunek bankowy w banku PKO BP.
 • Stan środków bankowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 500,00 zł.
 • Fundacja w okresie sprawozdawczym nie posiadała lokat bankowych.
 • W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 • W roku 2016 Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

H. INFORMACJA O PRACACH ZLECONYCH I ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
 • Fundacja w 2016 r. nie prowadziła zadań zleconych przez jednostki samorządowe
 • oraz organy administracji rządowej.
 • W 2016 r. Fundacja nie realizowała żadnych zamówień publicznych.

I. INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

Nie dotyczy.

J. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W okresie sprawozdawczym w Fundacji Polonia Music Art nie została przeprowadzona żadna kontrola.

 

Prezes Zarządu – Jarosław Pietrzak