Statut Fundacji Polonia Music Art

 

1.  Postanowienia Ogólne.

§1

Jarosław Pietrzak zwany w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowił aktem  notarialnym z dnia 28/10/2016 r., sporządzonym w kancelarii notarialnej w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 27/1 przed notariuszem Łukaszem Słotwińskim Fundację o nazwie Polonia Music Art zwaną w dalszej części Statutu Fundacją, która działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

 

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Polonia Music Art  .
 2. Siedzibą Fundacji jest Smolec.

 

§3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§4

 1. Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać okrągłej pieczęci tłoczonej.

 

§5

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i  dziedzictwa narodowego.

 

 

2.  Cele i zasady działania Fundacji.

§7

Celem Fundacji jest wspieranie, upowszechnianie, inicjowanie i wdrażanie działań w następujących obszarach:

 1. muzyka, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich kompozytorów emigracyjnych;
 2. kultura i sztuka w edukacji i wychowaniu;
 3. wyrównywania szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki;
 4. wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
 5. wspierania rozwoju osobowości artystycznych;
 6. promowania idei integracji młodzieży różnych kultur i pochodzenia;
 7. promowania przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem koncertów, festiwali, spektakli, konkursów muzycznych, wystaw, pokazów filmowych, happeningów etc.;
 2. realizowanie nagrań muzycznych, promowanie solistów i zespołów muzycznych;
 3. realizowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej;
 4. inną działalność wydawniczą oraz informacyjną;
 5. rozwijanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych form komunikacji i nowych mediów, w tym przy użyciu współczesnych narzędzi komunikacji, aplikacji, mediów społecznościowych etc.;
 6. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do wsparcia w obszarach wskazanych w §7;
 7. udzielanie stypendiów;
 8. wspieranie i organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, targów etc., których celem jest rozwój obszarów wymienionych w §7;
 9. organizowanie badań, konferencji, spotkań i dyskusji w obszarach objętych działalnością Fundacji;
 10. upowszechnianie informacji, wiedzy i osiągnięć z zakresu obszarów wymienionych w §7;
 11. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej i organami międzynarodowymi, a także organizacjami formalnymi i nieformalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w celu wspierania i rozwoju obszarów wymienionych w §7;
 12. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 13. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji, instytucji i placówek działających w obszarach wymienionych w §7;
 14. zbieranie środków potrzebnych na realizację celu Fundacji;
 15. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

§9

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Decyzję o zakresie  działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji  podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.

 

3.  Majątek Fundacji.

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 zł  (pięćset złotych), określony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  • darowizn, zapisów, spadków od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
  • środków ze zbiórek publicznych;
  • dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych;
  • odsetek, lokat i depozytów bankowych;
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  • innych przysporzeń majątkowych.

§11

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

 

§12

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

4.  Organy Fundacji.

§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§14

Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy Statutu zostaje Fundator.

 

§15

Zarząd Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały na czas nieokreślony. Zarząd Fundacji składa się  z 1-3 Członków Zarządu w tym Prezesa. Fundator może odwołać Członka Zarządu.

 

§16

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów glos Prezesa jest rozstrzygający.

 

§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

§18

Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w wysokości określonych w uchwale Zarządu.

 

§19

Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia członka Zarządu podpisuje wyznaczony przez zarząd pełnomocnik.

 

 

5.  Postanowienia końcowe.

§20

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. Uchwałę o zmianie Statutu i likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.

 

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku mają być przekazane innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
 3. Po śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

 

§22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.